Usermap (databáze)

Usermap (databáze)

Last modified by Jakub Jirůtka on 2015-05-06, 18:04

Usermap se skládá z LDAP databáze a přidružené relační databáze EXT_UMAP.

LDAP

Záznamy People

DN: ou=people,ou=usermap,o=cvut,c=cz

 Atribut         Popis
uid               login
cn                celé jméno (vč. titulů)
cvutPhone         ID telefonu/ů v EXT_UMAP
cvutPosition      * popis pracovní funkce (volný text, nastavuje si zaměstnanec na webu Usermap)
cvutPositionSyst  * ID volené pracovní pozice v EXT_UMAP
cvutPrivateEmail  * soukromá e-mailová adresa
cvutPrivateHomePage  * osobní domovská stránka
cvutPrivatePhone  * soukromé telefonní číslo
cvutRoom          ID místnosti/í v EXT_UMAP
cvutStudium       * informace o studiu (viz níže)
exchDepartment    * ID pracoviště (organizační jednotky); na pozici 3-7 (např. 01313136)
exchPersonalId    osobní číslo
givenName         křestní jméno
kosFormaFx    * forma studia (číslník KOS kódů), kde x je pořadové číslo fakulty
kosStatusFx   * stav studia (číselník KOS kódů), kde x je pořadové číslo fakult
kosUserIdFx   * ID studia v KOS, kde x je pořadové číslo fakulty (např. F8 je FIT)
mail              e-mailové adresy
passwordExpirationTimestamp  * datum expirace hesla ve formátu YYYYMMDDhhmmss'Z'
photoAccessibility  * viditelnost fotky (pozn.: vlastní fotky jsou uložené v systému CARD); 1 – nikomu, 2 – sám sobě, 3 – pouze přihlášeným, 4 – všem.
preferredEmail    preferovaná e-mailová adresa
sn                příjmení
rolesTypeB        * byznys role z IdM

* Atributy přístupné pouze uživateli s vyššími právy. Ostatní atributy jsou viditelné i pro anonymního uživatele.

cvutStudium

Tento atribut obsahuje informace o studiu. Jde o multi-value atribut – jedna hodnota pro každé studium.

Hodnota tohoto atributu se skládá z 8–9 položek oddělených dvojtečkou. Kromě první položky jsou všechny prefixované dvouznakovým kódem. První položka se skládá ze dvou částí oddělených spojovníkem. 

 Pozice  Prefix  Význam                              Příklady
 1.a               ID studia v KOSu                     1234567
 1.b               ???                                  130
 2        DBF      pořadové číslo fakulty               8
 3        SP       ministerský kód studijního programu  N1801
 4        TP       typ studijního programu (číselník KOS kódů B, N, D
 5        FS       forma studia (číslník KOS kódů P, K, D
 6        SS       stav studia (číselník KOS kódů S, P, K
 7        LK       ???                                  LK1
 8        SC       ???                                  SC420
 9        SO       studijní obor (pokud je zvolený)     1801T044

Příklad: cvutStudium: 1234567-130:DBF8:SPN1801:TPN:FSP:SSS:LK1:SC420:SO1801T044:

Databáze EXT_UMAP

Tabulky

Ve skutečnosti se jedná o SQL pohledy, ale přímo nad zdrojovými tabulkami (bez agregací nebo filtrů). V jejich definici jsou však vyjmenovány konkrétní sloupce, takže je možné, že tabulky pod nimi obsahují více sloupců.

Telefony

Tabulka: eud_vphones

 Název sloupce  Datový typ   Popis       
 id_phone    NUMBER(38)   primární klíč
 id_room     NUMBER(38)  nepoužívá se (obsahuje vždy 0)
 id_phone_type   NUMBER(38)  ID typu telefonu
 id_phone_number   NUMBER(38)  ID telefonního čísla
 id_org_unit    NUMBER(6)   ID organizační jednotky

Telefonní čísla

Tabulka: eud_vphone_numbers

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_phone_number  NUMBER    primární klíč
 area_code    VARCHAR2(10)  telefonní předvolba země (např. 420)
 phone_number    VARCHAR2(20)  telefonní číslo (např. 224352178)
 phone_number_old   VARCHAR2(20)  staré telefonní číslo (např. +420-22435-2178)
 phone_extension   VARCHAR2(5) 

Typy telefonů

Obsahuje pouze čtyři typy (telefon, fax, mobilní telefon, telefon/fax), takže je výhodnější reprezentovat jako výčtový typ.

Tabulka: eud_vphone_types

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_phone_type   NUMBER(38)   primární klíč
 text_cs     VARCHAR2(40)  název (česky)
 text_en     VARCHAR2(40)  název (anglicky)

Organizační jednotky

Obsahuje nejen fakulty, katedry apod. ale i koleje, menzy a další objekty SÚZ. Záznamy jsou uspořádány ve stromové struktuře.

Tabulka: eud_vorg_units

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_org_unit    NUMBER(6)   primární klíč
 superior_org_unit  NUMBER(6)   ID nadřízené org. jednotky
 name_cs     VARCHAR2(80)   název (česky)
 name_en     VARCHAR2(80)   název (anglicky)
 shortcut_cs    VARCHAR2(8)   kód (většinou číselný)
 shortcut_en    VARCHAR2(8)   kód (většinou číselný)
 tree_level    NUMBER(1)   
 pedag_active   NUMBER(1)   0/1
 org_unit_number   NUMBER(6)   číslo org. jednotky (např. 18000  FIT)

Adresy

Tabulka obsahující poštovní adresy lokací.

Tabulka: eud_vaddresses

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_address   NUMBER(38)   primární klíč
 name_cs    VARCHAR2(80)   nepoužívá se
 name_en    VARCHAR2(80)   nepoužívá se
 street_cs    VARCHAR2(50)   ulice
 street_en    VARCHAR2(50)   nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)
 district_cs   VARCHAR2(50)   oblast
 district_en   VARCHAR2(50)   nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)
 zip_code    VARCHAR2(15)   PSČ
 city_cs    VARCHAR2(50)   město
 city_en    VARCHAR2(50)   nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)
 country_cs   VARCHAR2(50)   země
 country_en   VARCHAR2(50)   nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)

Lokace

V podstatě spojová tabulka mezi organizační jednotkou a její (poštovní) adresou.

Tabulka: eud_vlocations

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_location    NUMBER(38)   primární klíč
 id_org_unit    NUMBER(6)   ID organizační jednotky
 id_address    NUMBER(38)   ID adresy

Místnosti

Tabulka: eud_vrooms

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_room     NUMBER(38)   primární klíč
 id_location    NUMBER(38)   ID lokace
 room_number    VARCHAR2(15)   GTF kód místnosti
 room_nr_cs    VARCHAR2(255)  číslo místnosti (např. A-1333)
 room_nr_en    VARCHAR2(255)  shodné s předchozím (kromě jediné chyby)

Pracovní pozice

Tabulka obsahuje tzv. volené či jmenované pracovní pozice (např. děkan, vedoucí oddělení, …). Ve webovém rozhraní Usermap se tyto zobrazují pod titulkem „Pozice na ČVUT“.

Tabulka: eud_vpositions

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_position   NUMBER(38)  primární klíč
 id_function   NUMBER(38)  ID pracovní funkce
 id_org_unit   NUMBER(6)   ID organizační jednotky
 text_cs    VARCHAR2(255)  název pozice (česky)
 text_en    VARCHAR2(255)  název pozice (anglicky)
 min_count    NUMBER(38)  ?
 max_count    NUMBER(38)  ?

Pracovní funkce

Číselník pracovních funkcí.

Tabulka: eud_vfunctions

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 id_function   NUMBER(38)  primární klíč
 text_cs    VARCHAR2(255)  název funkce
 text_en    VARCHAR2(255)  nepoužívá se (obsahuje stejnou hodnotu jako předchozí)
 ordering    NUMBER(38)  ?

Vyučující-KOS

Tabulka obsahující pouze vazbu mezi peridno a osobním číslem.

Tabulka: eud_vkos_teachers

 Název sloupce  Datový typ   Popis
 peridno    NUMBER(38)  ID osoby v KOS
 personal_number  NUMBER(10)  osobní číslo

Diagram

Komplexní pohled

Tags: data
Created by Jakub Jirůtka on 2013-06-01, 19:00

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation