Activiti Explorer konfigurace

Activiti Explorer konfigurace

Last modified by Tibor Szolár on 2014-05-14, 02:38

Instalace

Je zcela nutné použít stejnou verzi Activiti Exploreru jako verze Activiti používaná v klientské aplikaci, jinak bude docházet ke kolizím v databázi! Shodnost verzí je třeba zachovat i při případném upgrade verze Activiti!

Pokud Activiti Explorer napojujeme na databázi, kterou využívá procesní stroj s odlišným kontextem od Exploreru (jiné knihovny, beany, proměnné prostředí), je třeba Explorer používat pouze jako read-only nástroj, tj. nezasahovat do existujících procesů ani nespouštět nové. Také je třeba v tomto případě vypnout plánovač událostí pro Activiti Explorer, viz sekce Konfigurace plánovače.

Postup instalace

  1. Stáhnout správnou verzi balíčku Activiti z oficiálních stránek projektu
  2. Rozbalit stažený archiv
  3. Ve složce wars najdeme soubor activiti-explorer.war
  4. activiti-explorer.war zkopírovat do instalace Tomcatu 6 nebo 7 do složky webapps
  5. Po spuštění Tomcatu server rozbalí zkopírovaný soubor a vytvoří ve webapps složku activiti-explorer
  6. Aplikace by měla být dostupná pod http://localhost:8080/activiti-explorer (popř. pod jiným portem, pokud máte změněnou konfiguraci Tomcatu)
  7. Výchozí přihlašovací údaje jsou kermit/kermit

Konfigurace

Všechny konfigurační soubory nalezneme pod webapps/activiti-explorer/WEB-INF, popř. ve vnořených složkách.

Konfigurace demo dat

Ve výchozím stavu je v Activiti Exploreru zapnuto automatické vkládání demo dat (výchozích uživatelů a skupin, procesů, reportů a modelů) do databáze po spuštění. Tuto funkci lze konfigurovat editací souboru activiti-standalone-context.xml, konkrétně následující části

 <bean id="demoDataGenerator" class="org.activiti.explorer.demo.DemoDataGenerator" init-method="init">
   <property name="processEngine" ref="processEngine" />
   
   <!-- Set following properties to false if certain demo data is not wanted -->
   <property name="createDemoUsersAndGroups" value="true" />
   <property name="createDemoProcessDefinitions" value="true" />
   <property name="createDemoModels" value="true" />
   <property name="generateReportData" value="true" />
 </bean> 

Pokud nechceme generovat demo data vůbec, stačí celou beanu demoDataGenerator v XML zakomentovat. Pokud bychom chtěli např. vytvořit pouze demo uživatele, je třeba nastavit všechny property kromě createDemoUsersAndGroups beany demoDataGenerator na false.

Výsledek pak bude vypadat následnovně:

 <bean id="demoDataGenerator" class="org.activiti.explorer.demo.DemoDataGenerator" init-method="init">
   <property name="processEngine" ref="processEngine" />
   
   <!-- Set following properties to false if certain demo data is not wanted -->
   <property name="createDemoUsersAndGroups" value="true" />
   <property name="createDemoProcessDefinitions" value="false" />
   <property name="createDemoModels" value="false" />
   <property name="generateReportData" value="false" />
 </bean> 

Konfigurace plánovače

Plánovač v procesním stroji Activiti slouží ke spouštění událostí v procesech závislých na čase. Pro každou instanci ho lze povolit nebo zakázat na základě konfigurace proc. stroje.

V základní konfiguraci je plánovač povolený, což zajišťuje property jobExecutorActivate beany processEngineConfiguration v souboru activiti-standalone-context.xml. Pokud funkci plánovače chceme v aktuální instanci zakázat, stačí nastavit jobExecutorActivate na false.

 <bean id="processEngineConfiguration" class="org.activiti.spring.SpringProcessEngineConfiguration">
    ....
   <property name="jobExecutorActivate" value="false" />

    ...

Konfigurace databáze - bez JNDI

Editujeme soubor db.properties v podsložce classes.

Původní obsah

db=h2
jdbc.driver=org.h2.Driver
jdbc.url=jdbc:h2:mem:activiti;DB_CLOSE_DELAY=1000
jdbc.username=sa
jdbc.password=

nahradíme údaji pro připojení k naší databázi. Např. pro lokální PostgreSQL, uživatele postgres bez hesla a databázi activiti bude soubor vypadat takto:

db=postgres
jdbc.driver=org.postgresql.Driver
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/activiti
jdbc.username=postgres
jdbc.password=

Pokud nemáme na classpath potřebný JDBC Driver, nahrajeme ho do *tomcat-root*/lib. Pro PostgreSQL je ke stažení zde.

V případě Postgresu bude nejspíš třeba změnit parametr defaultAutoCommit beany dataSource z

<property name="defaultAutoCommit" value="false" /> 

na

<property name="defaultAutoCommit" value="true" />

V případě potřeby nastavíme vhodně vkládání demo dat, viz sekce Konfigurace demo dat a na závěr restartujeme Tomcat server.

Konfigurace databáze - s JNDI

Přepíšeme celou dataSource beanu následujícím XML:

 <bean id="dataSource" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
   <property name="jndiName" value="java:comp/env/jdbc/DataSource" />
 </bean>
Created by Tibor Szolár on 2015-05-10, 17:01

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0 license
XWiki Enterprise 5.4.1 - Documentation